Nowe Ostrowy, 06.05.2018 r.

 • Uchwała nr XLII/322/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok:  uchwala.xlii.322.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/323/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2018 rok  uchwala.xlii.323.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/324/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok  uchwala.xlii.324.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/325/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2018 - 2021  uchwala.xlii.325.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/326/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2018 roku  uchwala.xlii.326.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/327/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2018 roku  uchwala.xlii.327.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/328/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego  uchwala.xlii.328.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/329/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2018  uchwala.xlii.329.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/330/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/313/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  uchwala.xlii.330.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/331/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/317/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  uchwala.xlii.331.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/332/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy  uchwala.xlii.332.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/333/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  uchwala.xlii.333.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/334/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal  uchwala.xlii.334.2018.pdf
 • Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/286/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki  uchwala.xlii.335.2018.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-05 14:59:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 11:06:32
 • Liczba odsłon: 1723
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957647]

przewiń do góry