Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy w Nowych Ostrowach Nr 1/2009 r. z dnia 02.01.2009 r.
zarzadzenie_1-2009.pdf

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 12.02.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 17.02.2009 roku.
zarzadzenie_2-2009.pdf

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24.02.2009 roku w sprawie: powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy.
zarzadzenie_3-2009.pdf

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24.02.2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.
zarzadzenie_4-2009.pdf

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02.03.2009 roku w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budzetu gminy na 2009 r.
zarzadzenie_5-2009.pdf

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 04.03.2009 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej oferty składane w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.
zarzadzenie_6-2009.pdf

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.03.2009 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu planowanych kontroli gospodarowania środkami publicznymi na rok 2009.
zarzadzenie_7-2009.pdf

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 17.03.2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budzetowych ponoszonych przez Urząd Gminy w Nowych Ostrowach oraz jednostki organizacyjne.
zarzadzenie_8-2009.pdf

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.03.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXVIII/165/2009.
zarzadzenie_9-2009.pdf

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.03.2009 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.
zarzadzenie_10-2009.pdf

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02.04.2009 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej oferty składane w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.
zarzadzenie_11-2009.pdf

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.04.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 17.04.2009 roku.
zarzadzenie_12-2009.pdf

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20.04.2009 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowe Ostrowy w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów i realizacji projektu "Chcemy pracować- Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nowe Ostrowy" w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
zarzadzenie_13-2009.pdf

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 23.04.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXIX/168/2009.
zarzadzenie_14-2009.pdf

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.04.2009 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.
zarzadzenie_15-2009.pdf

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.04.2009 roku w sprawie: uzupełnienia w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_16-2009.pdf

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.04.2009 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania z autobusów szkolnych w przewozach innych niż dowóz uczniów.
zarzadzenie_17-2009.pdf


Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 11.05.2009 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.
zarzadzenie_18-2009.pdf

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13.05.2009 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
zarzadzenie_19-2009.pdf

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14.05.2009 roku w sprawie: sposobu ujmowania kosztów rodzajowych w rachunku zysków i strat sporządzanym przez Urząd Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_20-2009.pdf

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 15.05.2009 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej oferty składane w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.
zarzadzenie_21-2009.pdf

Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19.05.2009 roku w sprawie: wygasnięcia członkostwa Pani Anny Banasiak w obwodowej komisjiwyborczej nr 4 w Woli Pierowej.
zarzadzenie_22-2009.pdf

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20.05.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXX/174/2009.
zarzadzenie_23-2009.pdf

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20.05.2009 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.
zarzadzenie_24-2009.pdf

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20.05.2009 roku w sprawie: ustalenia zasad wypłacania ewkiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
zarzadzenie_25-2009.pdf

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22.05.2009 roku w sprawie: dokonania zmiany w zarządzeniu nr 39/2005 (zmienionym zarządzeniem nr 50/2008 z 31 grudnia 2008r.) w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_26-2009.pdf

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 03.06.2009 roku w sprawie: wygasnięcia członkostwa Pana Wojciecha Marciniaka w obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Ostrowach.
zarzadzenie_27-2009.pdf

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 05.06.2009 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.
zarzadzenie_28-2009.pdf

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10.06.2009 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_29-2009.pdf

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10.06.2009 roku w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzedzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_30-2009.pdf

Zarzadzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10.06.2009 roku w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_31-2009.pdf

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.06.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Remont korytarza i sali lekcyjnej na I piętrze Szkoły Podstawowej w Ostrowach".
zarzadzenie_32-2009.pdf

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.06.2009 roku w sprawie: przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych.
zarzadzenie_33-2009.pdf

Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19.06.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXI/178/2009.
zarzadzenie_34-2009.pdf

Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22.06.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_35-2009.pdf

Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22.06.2009 roku w sprawie upoważnienia inspektora do spraw ewidencji ludności i rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego do podpisywania zaświadczeń i pism.
zarzadzenie_36-09.pdf

Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Remont budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy - Cukrownia".
zarzadzenie_37-2009.pdf

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.06.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_38-2009.pdf

Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.06.2009 roku w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 99 o pow. 800 m2 położonej w Woli Pierowej.
zarzadzenie_39-2009.pdf

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.06.2009 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_40-2009.pdf

Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 01.07.2009 roku w sprawie: powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy.
zarzadzenie_41-2009.pdf

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10.07.2009 roku w sprawie: procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro.
zarzadzenie_42-2009.pdf

Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14.07.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_43-2009.pdf

Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06.08.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Remont drogi gminnej nr 312608 w miejscowości Kołomia".
zarzadzenie_44-2009.pdf


Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06.08.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok
zarzadzenie_45-2009.pdf

Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06.08.2009 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 13.08.2009 r. odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania oczyszczalni scieków w miejscowości Ostrowy.
zarzadzenie_46-2009.pdf

Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 11.08.2009 roku w sprawie: okreslenia wzoru wniosku o przydział lokalu komunalnego z zasobów gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_47-2009.pdf

Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24.08.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_48-2009.pdf

Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.08.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXII/184/2009.
zarzadzenie_49-2009.pdf

Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28.08.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w zakładowym planie kont z 25 stycznia 2002 r.- zarządzenie nr 1/2002 zmienione zarządzeniami nr 34/2006, 46/2006 i 23/2008.
zarzadzenie_50-2009.pdf

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 11.09.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_51-2009.pdf

Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.09.2009 roku w sprawie: okreslenia podstawowych parametrów przyjetych do pracy nad budżetem gminy na 2010 rok oraz opracowania materiałów planistycznych do uchwalenia budżetu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_52-2009.pdf

Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.09.2009 roku w sprawie: upowaznienia Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy do podejmowania i podpisywania decyzji administracyjnych.
zarzadzenie_53-2009.pdf

Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.09.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXIII/187/2009.
zarzadzenie_54-2009.pdf


Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.09.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_55-2009.pdf

Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 05.10.2009 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_56-2009.pdf

Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 09.10.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych:
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
1."Dostawa oleju opałowgo lekkiego w sezonie grzewczym 2009-2010 do obiektów Gminy Nowe Ostrowy".
2."Szkolenie na prawo jazdy kat. C- w ramach Projektu pt.Pokieruj swoim zyciem zawodowym".
zarzadzenie_57-2009.pdf

Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13.10.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_58-2009.pdf

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13.10.2009 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów realizowanych w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" z wykorzystaniem zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.
zarzadzenie_59-2009.pdf

Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 23.10.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_60-2009.pdf

Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.10.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXIV/192/2009 z 28 października 2009 r.
zarzadzenie_61-2009.pdf

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.10.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_62-2009.pdf

Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.10.2009 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
zarzadzenie_63-2009.pdf

Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 09.11.2009 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zarzadzenie_64-2009.pdf

Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.11.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_65-2009.pdf

Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19.11.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_66-2009.pdf

Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26.11.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_67-2009.pdf

Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.11.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXV/196/2009 z 26 listopada 2009 r.
zarzadzenie_68-2009.pdf

Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.11.2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych:
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
1."Budowa sieci wodociągowych Miksztal-Rdutów i Imielinek- Nowe Ostrowy".
2."Dostawa oleju napedowego w 2010 r. do pojazdów Gminy Nowe Ostrowy".
zarzadzenie_69-2009.pdf

Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 07.12.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_70-2009.pdf

Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 21.12.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_71-2009.pdf

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28.12.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy na 2009 rok.
zarzadzenie_72-2009.pdf

Zarzadzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.11.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXVI/203/2009 z 29 grudnia 2009 r.
zarzadzenie_73-2009.pdf

Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.12.2009 roku w sprawie: zezwolenia na korzystanie z herbu - Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_74-2009.pdf

Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.12.2009 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. Monitoringu i Oceny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2013.
zarzadzenie_75-2009.pdf

Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.12.2009 roku w sprawie: dokonania zmian w  budżecie gminy.
zarzadzenie_76-2009.pdf

Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.12.2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów i środków trwałych.
zarzadzenie_77-2009.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-24 12:14:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 08:55:30
  • Liczba odsłon: 1802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946659]

przewiń do góry