Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy - 2013 rok.Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Nowe Ostrowy nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r.
zarzadzenie_1-13.pdf

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 r.
zarzadzenie_2-13.pdf

Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Dostawa paliw płynnych dla Gminy Nowe Ostrowy".
zarzadzenie_3-13.pdf

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Cywilnej Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_4-13.pdf

Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 stycznia 2013r.  z sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
zarzadzenie_5-13.pdf

Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia norm zużycia oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej  w pojazdach i maszynach eksploatowanych przez Gminę Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_6-13.pdf

Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji na 2013 rok.
zarzadzenie_7-13.pdf

Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXVIII/185/13
zarzadzenie_8-13.pdf

Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie Wytycznych Wójta i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2013 r.
zarzadzenie_9-13.pdf

Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
zarzadzenie_10-13.pdf

Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa budynku Urzędu Gminy na działce nr ewid.31/2 obr. 10 w Nowych Ostrowach"
zarzadzenie_11-13.pdf

Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXIX/191/13
zarzadzenie_12-13.pdf

Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
zarzadzenie_13-13.pdf

Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy 2013 rok  do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXX/198/13
zarzadzenie_14_-13.pdf

Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowanie do siedziby jednostek podległych gminie oraz do gospodarstw domowych beneficjentów wraz z modernizacją, serwisem, kosztami odtworzeniowymi komputerów oraz przeprowadzeniem szkoleń w ramach Projektu "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"
zarzadzenie_15_-13.pdf

Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_16_-13.pdf

Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisjii przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przetarg nieograniczony na zakup autobusu przeznaczonego do dowożenia uczniów do placówek oświatowych Gminy Nowe Ostrowy".
zarzadzenie_17.-13.pdf

Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2013 r. z sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok
zarzadzenie_19-13.pdf

Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok. 
zarzadzenie_20-13.pdf

Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Perna i Sołectwa Wołodrza w sprawie zmiany granic tych sołectw.
zarzadzenie_21-13.pdf

Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019.
zarzadzenie_22-13.pdf

Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie odwołania i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
zarzadzenie_23-13.pdf

Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie rozliczenia krajowych podróży służbowych pracowników urzędu gminy i jego jednostek
zarzadzenie_24-2013.pdf

Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w Ostrowach-Cukrownia - etap I"
zarzadzenie_25-13.pdf

Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pprzetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_26-13.pdf

Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXII/218/13
zarzadzenie_27-13.pdf

Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy
zarzadzenie_28-13.pdf

Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds spraw kadr i promocji do podpisywania niektórych dokumentów
zarzadzenie_29-13.pdf

Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds spraw gospodarowania nieruchomościami komunalnymi do podpisywania niektórych dokumentów
zarzadzenie_30-13.pdf

Zarządzenie nr 31/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds spraw wymiaru podatków do podpisywania niektórych dokumentów
zarzadzenie_31-13.pdf

Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia inspektora do spraw księgowości podatkowej do podpisywania niektórych dokumentów
zarzadzenie_32-13.pdf

Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Ostrowy - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie"
zarzadzenie_33-13.pdf

Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zarzadzenie_34-13.pdf

Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Nowe OStrowy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Ostrowy - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie"
zarzadzenie_35-13.pdf

Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019
 
Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy

Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy

Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXIV/235/13

Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy

Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy

Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXV/239/13

Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy

Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowe Ostrowy"

Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego typ. 31.2 - ekogroszek do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w sezonie grzewczym 2013-2014"

Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy

Zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy w Wieloletnią Prognozą Finansową na 2014 rok oraz opracowania materiałów planistycznych 

Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy

Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2016 roku w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Nowe Ostrowy

Zarządzenie nr 50/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 r. w dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXVI/251/13

Zarządzenie nr 51/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2020

Zarządzenie nr 52/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 31.10.2013 roku na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych oraz czynników obniżających ich wysokość

Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody

Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku pracownika Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 dla Gminy Nowe Ostrowy"

Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzi wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr 
XXXVII/261/13

Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia norm zużycia oleju napędowego oraz etyliny w pojazdach i maszynach eksploatowanych przez Gminę Nowe Ostrowy oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Ostrowy

Zarządzenie nr 62/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy

Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na zadania: 1."Dostawa paliw płynnych dla Gminy Nowe Ostrowy w 2014 roku"2."Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 2.000g"

Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2013 rok - do uchwały nr XXXVIII/269/13

Zarządzenie nr 68/2013 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-27 08:06:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-06 12:39:42
  • Liczba odsłon: 2014
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957592]

przewiń do góry