Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy w Nowych Ostrowach Nr 1/2010 r. z dnia 04.01.2010.

zarzadzenie_nr_1_styczen_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscoowości Ostrowy".

zarzadzenie_nr_2_styczen_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 05.02.2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 08.02.2010 r.

zarzadzenie_nr_3_luty_2010_r.pdf


Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budzetu gminy na 2010 r.

zarzadzenie_nr_4_luty_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: dokonania zmianw układzie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXVIII/215/10.

zarzadzenie_nr_5_luty_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w roku 2010.

zarzadzenie_nr_6_luty_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie: dokonania zmianw budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_7_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

zarzadzenie_nr_8_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach.

zarzadzenie_nr_9_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej oferty składane w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

zarzadzenie_nr_10_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 11/2010  Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXIX/222/10.

zarzadzenie_nr_11_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_12_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowe Ostrowy w zakresie składania wniosków o dofinansowywanie, podpisywania umów i realizacji projektu "Nowa szansa" w ramach Poddziałania 7.1.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

zarzadzenie_nr_13_marzec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 07.04.2010 roku.

zarzadzenie_nr_14_kwiecien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30.04.2010 r. odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania sieci wodociągowych Miksztal- Rdutów i Imielinek Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_15_kwiecien_2010_r..pdf


Zarzadzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XL/229/10.

zarzadzenie_nr_16_kwiecien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

zarzadzenie_nr_17_kwiecien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_18_maj_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_19_maj_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_20_maj_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamowień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania:

1. "Remont Szkoły Podstawowej w Ostrowach";

2. "Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Nowe Ostrowy".

zarzadzenie_nr_21_maj_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym.

zarzadzenie_nr_22_maj_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 23/2010  Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzyczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

zarzadzenie_nr_23_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XLI/231/10.

zarzadzenie_nr_24_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_25_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych kleską deszczu nawalnego i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_26_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

zarzadzenie_nr_27_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_28_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_29_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_30_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na stanowiska urzednicze w tym na kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_31_czerewiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_32_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_33_czerwiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_34_lipiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach oraz regulaminu organizacyjnego dla Straży Gminnej Gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_36_lipiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_37_lipiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XLII/236/10.

zarzadzenie_nr_38_lipiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_39_lipiec_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do pzretwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

zarzadzenie_nr_40_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie: powierzania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

zarzadzenie_nr_41_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej.

zarzadzenie_nr_42_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

zarzadzenie_nr_43_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_44_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_45_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dożywianie dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Ostrowach w ramach realizowanego projektu p. "Mąłe dzieci- wielkie nadzieje".

zarzadzenie_nr_46_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_47_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2010 rok- do uchwały rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XLIII/240/10.

zarzadzenie_nr_48_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: okreslenia stanowisk, z ktorymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.

zarzadzenie_nr_49_sierpien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 03 września 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_50_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 03 września 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 312623 w miejscowości Grochówek oraz remont drogi gminnej Nr 312602 w miejscowości Bzówki gm. Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_51_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_52_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_53_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budzetem gminy na 2011 rok oraz opracowania materiałów planistycznych do uchwalenia budzetu Gminy Nowe Ostrowy na 2011 rok.

zarzadzenie_nr_54_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w załączniku nr 8/2009 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Nowych Ostrowach oraz jednostki organizacyjne.

zarzadzenie_nr_55_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrazonej w złotych rownowartości kwoty netto 14 000 euro.

zarzadzenie_nr_56_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zaciagnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie wystepującego w ciagu roku przejściowego deficytu budzetu Gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_57_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XLIV/258/10.

zarzadzenie_nr_58_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 57/2010 z 29 września 2010 roku w spraie zaciągnięcia kredytu krotkoterminowego na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_59_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_60_wrzesien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 11 października 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_61_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_62_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29.10.2010 r. odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_63_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 64/2010  Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_64_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa do obiektów Gminy Nowe Ostrowy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011.

zarzadzenie_nr_65_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XLV/264/10.

zarzadzenie_nr_66_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_67_pazdziernik_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_68_listopad_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w miejscowości Imielno- I etap.

zarzadzenie_nr_69_listopad_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_70_listopad_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_71_listopad_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_72_listopda_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.

zarzadzenie_nr_73_grudzien_2010r..pdf


Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

zarzadzenie_nr_74_grudzien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: okreslenia wysokości czynszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych oraz czynników obniżających ich wysokość.

zarzadzenie_nr_75_grudzien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_76_grudzien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

zarzadzenie_nr_77_grudzien_2010_r..pdf


Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: okreslenia norm zuzycia oleju napędowego w pojazdach eksploatowanych przez Gmine Nowe Ostrowy.

zarzadzenie_nr_78_grudzien_2010_r..pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-05 08:46:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-19 08:43:04
  • Liczba odsłon: 1872
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956195]

przewiń do góry