Wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Zamieszczone poniżej informacje o ogłoszeniu danego aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym zostały udostępnione przez Redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego.

Akty zamieszczane są kolejno według daty uchwalenia przez Radę Gminy Nowe Ostrowy.

Aby zapoznać się z treścią danego aktu, należy przejść na odpowiadającą mu stronę internetową Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego klikając na przypisany do niej jednolity identyfikator aktu, bądź wpisując treść identyfikatora w przeglądarce internetowej.

Akty prawne zamieszczane są w Dzienniku w formacie PDF, do otwierania których wymagane jest zainstalowanie dowolnej przeglądarki plików .pdf (np. Adobe Acrobat Reader, lub Foxit Reader).


- 150 -Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXVI/150/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-01-30

- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy”Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 68; Pozycja: 655  - Data ogłoszenia: 2009-03-26

- jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/68/655

 

- 152 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXVI/152/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-01-30

- tytuł aktu: w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy

 

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 68; Pozycja: 656  - Data ogłoszenia: 2009-03-26

- jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/68/656

 

- 156 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXVII/156/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-02-25

- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 192; Pozycja: 1754  - Data ogłoszenia: 6 lipca 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/192/1754

 

- 161 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXVI/161/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-02-25

- tytuł aktu: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz gminęMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 72; Pozycja: 679  - Data ogłoszenia: 2009-03-28

- jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/72/679- 162 –

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXVI/162/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-02-25

- tytuł aktu: zmiany uchwały Nr XXV/146/2008 Rady Gminy w Nowych Ostrowach w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe OstrowyMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 72; Pozycja: 680  - Data ogłoszenia: 2009-03-28

- jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/72/680

 

 

- 166 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXVIII/166/2009

- organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-03-25

tytuł aktu: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzenie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 106; Pozycja: 1056 - Data ogłoszenia: 27 kwietnia 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/106/1056

 

- 167 -


Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXIX/167/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-04-22

- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rokMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 206; Pozycja: 1840 - Data ogłoszenia: 17 lipca 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/206/1840

 

- 170 -

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXIX/170/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-04-22

tytuł aktu: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2009-2014Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 154; Pozycja: 1483 - Data ogłoszenia: 6 czerwca 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/154/1483

 

- 171 -


Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXIX/171/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-04-22

- tytuł aktu: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 154; Pozycja: 1484 - Data ogłoszenia: 6 czerwca 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/154/1484

 

- 197 –

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXV/197/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 395; Pozycja: 3552 - Data ogłoszenia: 31 grudnia 2009

- jednolity identyfikator aktu:   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/395/3552

 

- 198 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXV/198/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Å8 1ódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 375; Pozycja: 3171 - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/375/3171

 

 

- 199 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXV/199/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnegoMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 375; Pozycja: 3172 - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/375/3172

 

- 200 -

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXV/200/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu: w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 375; Pozycja: 3173 - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/375/3173

 

- 201 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXV/201/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu: w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowejMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 375; Pozycja: 3174 - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/375/3174

 

- 202 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXV/202/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Nowe OstrowyMiejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 395; Pozycja: 3553 - Data ogłoszenia: 31 grudnia 2009

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/395/3553


- 211 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXVI/211/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu: 2009-11-26

- tytuł aktu:  zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 27; Pozycja: 179 - Data ogłoszenia: 30 stycznia 2010

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/27/179


- 212 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXVI/212/2009

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-01-28

- tytuł aktu:  w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 71; Pozycja: 561 - Data ogłoszenia:  13 marca 2010

- jednolity identyfikator aktu:   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/71/561


- 214 -

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XXXVII/214/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-01-28

- tytuł aktu: w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowe Ostrowy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 72; Pozycja: 579 - Data ogłoszenia: 15 marca 2010

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/72/579 


                                                                                 - 230- 

 
  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XL/230/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-04-28

- tytuł aktu: w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Nowe Ostrowy


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 158; Pozycja: 1310 - Data ogłoszenia: 30 maj 2010

- jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/158/1310                                                                             - 241 - 


  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XLIII/241/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-08-31

- tytuł aktu:  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Ostrowy lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 320; Pozycja: 2732 - Data ogłoszenia: 5 listopada 2010

- jednolity identyfikator aktu   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/320/2732 

 
                                                                          - 265- 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XLV/265/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-10-28

- tytuł aktu:  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 355; Pozycja: 3173 - Data ogłoszenia: 10 grudnia 2010

- jednolity identyfikator aktu   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/355/3173 


                                                                      - 266- 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XLV/266/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-10-28

- tytuł aktu:  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 355; Pozycja: 3174 - Data ogłoszenia: 10 grudnia 2010

- jednolity identyfikator aktu   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/355/3174 

                                                                    -267- 
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XLV/267/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-10-28

- tytuł aktu:    w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej 


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 359; Pozycja: 3272 - Data ogłoszenia: 13 grudnia 2010

- jednolity identyfikator aktu    https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3272    

                                  
                                                               - 268- 


Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu: XLV/268/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-10-28

- tytuł aktu:    w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 359; Pozycja: 3273 - Data ogłoszenia: 13 grudnia 2010

- jednolity identyfikator aktu    https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3273 

 
                                                          -269- 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu:   XLV/269/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-10-28

- tytuł aktu:    w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 323; Pozycja: 2783 - Data ogłoszenia: 9 listopada 2010

- jednolity identyfikator aktu   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/323/2783 


                                                     -272- 


  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała - numer aktu:   XLV/272/10

- organ wydający Rada Gminy Nowe Ostrowy - data aktu:  2010-10-28

- tytuł aktu:    zmieniająca uchwałę Nr XL/230/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Nowe Ostrowy  

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Numer dziennika urzędowego: 335; Pozycja: 2951 - Data ogłoszenia: 24 listopada 2010

- jednolity identyfikator aktu   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/335/2951

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-31 08:50:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-31 08:50:35
  • Liczba odsłon: 1716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957597]

przewiń do góry