Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy - 2015 rok.

 • Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia górnej kwoty pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_1-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych w 2015 roku dla Gminy Nowe Ostrowy” zarzadzenie_2-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji na 2015 rok zarzadzenie_3-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok zarzadzenie_4-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok zarzadzenie_5-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_6-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok – do uchwały nr IV/28/15 zarzadzenie_7-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2015 zarzadzenie_8-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi zarzadzenie_9-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2015 zarzadzenie_10-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej dla terenu Gminy Nowe Ostrowy oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń zarzadzenie_11-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz organizacji funkcjonowania Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_12-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok – do uchwały nr VII/45/15 zarzadzenie_13-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przekwalifikowania lokali będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_14-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na mieszkalny zarzadzenie_15-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok – do uchwały nr VIII/46/15 zarzadzenie_16-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy zarzadzenie_17-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2022 zarzadzenie_18-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych zarzadzenie_19-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany w zarządzeniu nr 59/2009 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów realizowanych w ramach „PROW na lata 2007-2013” z wykorzystaniem zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) w BGK w Łodzi zarzadzenie_20-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zarzadzenie_21-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów oraz opiekunów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Nowe Ostrowy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zarzadzenie_22-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanymi na potrzeby urzędu stanu cywilnego oraz powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych Ostrowach zarzadzenie_23-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy zarzadzenie_24-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok – do uchwały nr IX/58/15 zarzadzenie_25-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy zarzadzenie_26-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł. dla Gminy Nowe Ostrowy” zarzadzenie_27-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy zarzadzenie_28-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy zarzadzenie_29-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa w Ostrowach zarzadzenie_30-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy zarzadzenie_31-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok – do uchwały nr X/63/15 zarzadzenie_32-2015.pdf

 • Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz dzierżawcy dwóch komórek murowanych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_33-2015.pdf  

 • Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych:zarzadzenie_34-15.pdf 
 • Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_35-15.pdf
 • Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum:  zarzadzenie_36-15.pdf
 • Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_37-15.pdf
 • Zarządzenie nr 38/15 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_38-15.pdf
 • Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_39-15.pdf
 • Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie odwołania i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  zarzadzenie_40-15.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_41-15.pdf
 • Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Nowe Ostrowy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015r. i w dniu 26 grudnia 2015r.:  zarzadzenie_42-15.pdf
 • Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku:  zarzadzenie_43-15.pdf
 • Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.:  zarzadzenie_44-15.pdf
 • Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.:  zarzadzenie_45-15.pdf
 • Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Nowe Ostrowy w ramach projektu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach gminy Nowe Ostrowy”:  zarzadzenie_46-15.pdf
 • Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa 12 szt. lokalnych, biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w oparciu o technologię osadu czynnego”:  zarzadzenie_47-15.pdf
 • Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania mian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok-do uchwały nr XI/75/15:  zarzadzenie_48-15.pdf
 • Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_49-15.pdf
 • Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 04 września 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_50-15.pdf
 • Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 września 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_51-15.pdf
 • Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 25 września2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową n 2016 rok oraz opracowania materiałów planistycznych:  zarzadzenie_52-15.pdf
 • Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_53-15.pdf
 • Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.:  zarzadzenie_54-15.pdf
 • Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.:  zarzadzenie_55-15.pdf
 • Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 października 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na 25 października 2015r.:  zarzadzenie_56-15.pdf
 • Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_57-15.pdf
 • Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_58-15.pdf
 • Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok-do uchwały nr XII/82/15:  zarzadzenie_59-15.pdf
 • Z arządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_60-15.pdf
 • Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej znajdującego się w magazynie OC:  zarzadzenie_61-15.pdf
 • Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_62-15.pdf
 • Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok- do uchwały nr XIII/91/15:  zarzadzenie_63-15.pdf
 • Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_64-15.pdf
 • Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych:  zarzadzenie_65-15.pdf
 • Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku pracownika Urzędu Gminy:  zarzadzenie_66-15.pdf
 • Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_67-15.pdf
 • Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_68-15.pdf
 • Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2015 rok-do uchwały nr XIV/107/15:  zarzadzenie_69-15.pdf
 • Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  zarzadzenie_70-15.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-07 08:41:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-25 13:07:00
 • Liczba odsłon: 1810
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950579]

przewiń do góry