Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Ostrowy, prowadzony jest  na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępniane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Ostrowy:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury
 2. w załączeniu).
 3. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową (księga rejestrowa w załączeniu).
 4. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).
 5. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 6. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

1.         

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina  Nowe Ostrowy:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Ostrowy prowadzi Sekretarz Gminy Nowe Ostrowy  Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, tel. 24 356 14 10, godziny urzędowania: 7:30 – 15:30.
 2. Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu)
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji  Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu).
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
 7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

1.       Załączniki (do pobrania na dole strony)

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-27 15:46:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 15:27:01
 • Liczba odsłon: 3854
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946634]

przewiń do góry