Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy - 2014 rok.

 • Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02.01.2014 r. w sprawie ustalenia górnej kwoty pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_1-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_2-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.01.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn"Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji":  zarzadzenie_3_-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.01.2014 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 r."  zarzadzenie_4-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.01.2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok.:  zarzadzenie_6-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10.02.2014 r. w sprawie wytycznych Wójta i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2014 r.: zarzadzenie_7-2014.pdf
 • Z arządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10.02.2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika wójta do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.: zarzadzenia_8-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18.02.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:  zarzadzenie_9-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.02.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy: zarzadzenie_10-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27.02.2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 rok - do uchwały nr XL/287/14: zarzadzenie_11-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 03.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Pompy ciepła dla budynków Urzędy Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_12-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 03.03.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowe Ostrowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. : zarzadzenie_13_-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020:  zarzadzenie_14-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:   zarzadzenie_15-2014.pdf
 • Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 r. - do uchwały nr XLI/293/14:                 zarzadzenie_16-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Nowe Ostorwy z dnia 31.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_17-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego : zarzadzenie_18-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku: zarzadzenie_19-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach do wykonania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:  zarzadzenie_20-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 kwietnia w sprawie określenia ramowych procedur udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz.U z 2013 r. poz.907, z późn. zm):  zarzadzenie_21-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2022:  zarzadzenie_22-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy :  zarzadzenie_23-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020:  zarzadzenie_24-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 25/20014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne od pracy w roku 2014: zarzadzenie_25-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania odwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. :  zarzadzenie_26-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji:  zarzadzenie_27-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy: zarzadzenie_28-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800000 zł dla Gminy Nowe Ostrowy".:  zarzadzenie_29-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Nowe Ostrowy".:  zarzadzenie_30-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 r. - do uchwały nr XLIV/304/14:   zarzadzenie_31-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:   zarzadzenie_32-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:  zarzadzenie_33-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_34-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok.:  zarzadzenie_35-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzania regulaminu pracy dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_36-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2009 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie sposobu ujmowania kosztów rodzajowych w rachunku zysków i strat sporządzanym przez Urząd Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_37-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 rok- do uchwały nr XLV/312/14: zarzadzenie_38-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołów ds. konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Nowe Ostrowy w sprawie nadania statutów sołectwom:  zarzadzenie_39-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_40-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na 2014-2020:  zarzadzenie_41--2014.pdf
 • Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł. dla Gminy Nowe Ostrowy”:  zarzadzenie_43-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 września 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_44-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2015 rok oraz opracowania materiałów planistycznych:  zarzadzenie_45-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy- Cukrownia, etap III”. : zarzadzenie_46-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 rok – do uchwały nr XLVI/317/14 : zarzadzenie_47-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy :  zarzadzenie_48-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy :  zarzadzenie_49-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej”.:  zarzadzenie_51-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenia nr 33/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego dla Straży Gminnej Gminy Nowe Ostrowy. :  zarzadzenie_52-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 rok- do uchwały nr XLVII/320/14.: zarzadzenie_53-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_54-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_55-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 listopada  2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowe Ostrowy”.:  zarzadzenie_56-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości czynszu miesięcznego za 1 m 2  powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych.  zarzadzenie_57-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.:  zarzadzenie_58-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014  rok- do uchwały nr II/3/14.:  zarzadzenie_59-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020.: zarzadzenie_60-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 210 000 zł. dla Gminy Nowe Ostrowy": zarzadzenie_61-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy: zarzadzenie_62-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych: zarzadzenie_63-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy": zarzadzenie_64-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy: zarzadzenie_65-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2014 rok - do uchwały nr III/11/14: zarzadzenie_66-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok: zarzadzenie_67-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2014:  zarzadzenie_68-2014.pdf
 •  Zarządzenie nr 69/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Ostrowy na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny: zarzadzenie_69-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z autobusów szkolnych w przewozach innych niż dowóz uczniów: zarzadzenie_70-2014.pdf
 • Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie: dokonania zmiany w zarządzeniu nr 39/2005 (zmienionym zarządzeniami nr 50/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r., nr 26/2009 z dnia 22 maja 2009 r.): zarzadzenie_71-2014.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-26 20:19:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-27 12:41:09
 • Liczba odsłon: 1903
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957783]

przewiń do góry